Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Komenda Miejska Policji w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej figurującej pod adresem: chelm.lubelska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 11-06-2008 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie zostały przez podmiot wytworzone lub dla podmiotu nabyte,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono w dniu 23-09-2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie osobą wyznaczoną do kontaktu jest komisarz Ewa Czyż, adres poczty elektronicznej kmpchelm@lu.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 813 12 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Żwirki i Wigury 20 w Chełmie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózkuinwalidzkim. Znajduje się on po prawej stronie od wejścia głównego. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym po lewej stronie znajdują się pomieszczenia dyżurnego, z policjantem można porozumieć się przez mikrofon. Na wprost wejścia usytuowany jest punkt obsługi interesantów. Pomieszczenie to wyposażone jest w miejsca siedzące dla osób oczekujących. Dyżurni i personel punktu obsługi interesantów nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z hallu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Do wyższych kondygnacji obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parkingu przed budynkiem komendy wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na wyposażeniu pomieszczenia dyżurnego znajduje się pętla indukcyjna do rozmowy z osobami niedosłyszącymi. W pozostałej części budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym

 

Powrót na górę strony