Zares działania

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHEŁMIE

 

Film FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM

Pobierz plik FILM W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

 

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Komendant Miejski Policji w Chełmie jest organem administracji rządowej na obszarze województwa lubelskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełma.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed Policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji w Chełmie podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Staroście Chełmskiemu.

Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, po zasięgnięciu opinii Starosty Chełmskiego albo Prezydenta Miasta Chełm.

Komendant Miejski Policji w Chełmie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Komendant Miejski Policji w Chełmie jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta Chełma i powiatu chełmskiego.

Komendant Miejski Policji w Chełmie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Powrót na górę strony