Zares działania

ZAKRES DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CHEŁMIE

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Komendant Miejski Policji w Chełmie wykonuje na obszarze powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie ustaw.

 Komendant Miejski Policji w Chełmie podlega:

 • nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie wynikającym z hierarchicznego podporządkowania i z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa lubelskiego oraz organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, w którym organem właściwym jest Komendant;
 • zwierzchnictwu Starosty Chełmskiego i Prezydenta Miasta Chełm, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;
 • nadzorowi Komendanta Głównego Policji w zakresie pełnienia roli centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawowania funkcji przełożonego wszystkich policjantów.

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.

Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie po zasięgnięciu opinii Starosty Chełmskiego.

Komendą kieruje Komendant Miejski Policji w Chełmie przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, zakres jego zadań i kompetencji przejmuje I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, a w razie jego nieobecności Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie lub inny wyznaczony oficer, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Zakres zastępstwa, o którym mowa powyżej, każdorazowo określa pisemnie Komendant Miejski Policji w Chełmie.

Komendant Miejski Policji w Chełmie może:

 • powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły i wyznaczać policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy tych zespołów.
 • może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach, jak też do załatwiania spraw w określonym zakresie.

Schemat organizacyjny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Chełmie znajduje się przy ulicy Żwirki i Wigury 20 w Chełmie.

W Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie możesz złożyć wniosek, petycję lub skargę.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa albo wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy należy:

 • współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy oraz innymi działającymi na terenie województwa lubelskiego i kraju;
 • współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie;
 • udzielanie informacji i konsultacji kierownikom komórek organizacyjnych Komendy;
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz inicjowanie, opracowywanie i uzgadnianie projektów decyzji i innych aktów normatywnych z zakresu zadań komórki organizacyjnej Komendy zgodnie z przepisami w zakresie legislacji w Policji;
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań;
 • systematyczna aktualizacja wymaganych danych w dostępnych systemach teleinformatycznych oraz zbiorach danych wykorzystywanych w Policji, zgodnie z nadanymi uprawnieniami;
 • realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Komendy;
 • opracowywanie analiz, sprawozdań, informacji oraz innych dokumentów o charakterze planistycznym lub sprawozdawczym;
 • prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji, rejestracji i sprawozdawczości;
 • realizowanie zadań dotyczących powierzenia mienia;
 • dbanie o powierzony sprzęt transportowy i powierzone mienie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie pracy komórki organizacyjnej Komendy;
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy.

Szczegółowe zadania wydziałów i komórek organizacyjnych wchodzących w skład Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania:

 1. prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych w celu ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców;
 2. wykonywanie czynności niecierpiących zwłoki w systemie całodobowych grup dochodzeniowo-śledczych;
 3. prowadzenie czynności związanych z zabezpieczeniem śladów i dowodów przestępstw na miejscach zdarzeń oraz ujawnianie i zabezpieczanie kryminalistyczne oraz procesowe dowodów rzeczowych;
 4. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych;
 5. współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, prokuraturą oraz innymi organami uprawnionymi do ścigania sprawców przestępstw;
 6. organizowanie współdziałania komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców, a także udzielanie tym komórkom i jednostkom wsparcia;
 7. wykonywanie zadań związanych z doprowadzaniem osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. dokonywanie analiz i ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i geografii istotnych z punktu widzenia rozwoju przestępczości oraz analizowanie zjawisk kryminogennych w celu wdrażania skutecznych metod i form czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 9. zapobieganie i zwalczenie przestępczości kryminalnej i narkotykowej oraz rozpoznanie środowiska pseudokibiców przez organizowanie sprawnych i skutecznych działań operacyjno-rozpoznawczych;
 10. prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych, a także identyfikacja osób i zwłok o nieustalonej tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. wykorzystywanie technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych;
 12. współdziałanie w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości kryminalnej z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, organami kontroli oraz administracji rządowej i samorządowej;
 13. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących rejestracji kryminalnej i rozliczeń statystycznych postępowań przygotowawczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości;
 14. współpraca z osobowymi źródłami informacji, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł kwalifikowanych;
 15. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje następujące zadania:

 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu ujawnienia przestępstw gospodarczych w tym korupcyjnych i sprawnego wykrywania ich sprawców oraz zapobiegania ich popełnianiu, wymienionych w przepisach: Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, a także w przepisach innych ustaw szczególnych w tym zakresie;
 2. rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości godzącej w system pomocy państwa – sektor świadczeń i osłon socjalnych jak: zasiłki, zapomogi, renty, dotacje oraz związanej z naruszeniem praw pracowniczych oraz pracodawców poprzez niepłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezgłaszanie wymaganych danych, albo zgłaszanie nieprawdziwych danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , mających wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;
 3. rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości z czterech kluczowych obszarów przestępczości gospodarczej wpisanych do Priorytetów Komendanta Głównego Policji;
 4. rozpoznawanie przestępczości związanej z bezprawnym obrotem odpadami oraz innych powodujących zagrożenie dla środowiska naturalnego;
 5. efektywna współpraca z osobowymi źródłami informacji;
 6. nadzór, koordynowanie i prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zadań w jednostkach podległych w zakresie właściwości rzeczowej wydziału oraz nad wszystkimi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne, zwłaszcza pod kątem możliwości odzyskania mienia utraconego oraz dokonania zabezpieczenia na mieniu podejrzanych;
 7. realizowanie czynności procesowych w przypadkach niecierpiących zwłoki w systemie całodobowych grup dochodzeniowo-śledczych oraz prowadzenie czynności procesowych  w niezbędnym zakresie na podstawie materiałów własnych;
 8. organizowanie współdziałania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz współdziałanie w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej z funkcjonującymi na obszarze powiatu innymi służbami, organami ochrony prawnej, organami kontroli oraz administracji rządowej i samorządowej;
 9. inicjowanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego uwzględniających interpretację nowych aktów prawnych oraz metod dotyczących zwalczania przestępczości gospodarczej.

Wydział Prewencji realizuje następujące zadania:

W zakresie ogólnym:

 1. wskazywanie kierunków podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia na terenie powiatu;
 2. podejmowanie wspólnych działań i współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach publicznych;
 3. podejmowanie wspólnych działań i współpraca z Wydziałem Kryminalnym Komendy w zakresie między innymi ustalania sprawców przestępstw, uzyskiwanie informacji operacyjnych dotyczących przestępstw i zdarzeń;
 4. współdziałanie ze Strażą Miejską, na mocy zawartego porozumienia, w zakresie ograniczenia przestępczości i liczby wykroczeń;
 5. współdziałanie ze Strażą Graniczną, na mocy zawartego porozumienia, w zakresie podejmowania wspólnych działań dotyczących ograniczenia przestępczości granicznej;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach oraz rejestracja broni pneumatycznej;
 7. opracowywanie i przekazywanie do realizacji dla służb prewencji zadań doraźnych;
 8. sporządzanie zbiorczych zestawień statystycznych i sprawozdań dotyczących pełnionej służby prewencyjnej na terenie powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez policjantów w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz doprowadzanych w celu wytrzeźwienia;
 10. informowanie Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie o wypadkach nadzwyczajnych w służbie ochrony pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, analizowanie przyczyn tych wypadków oraz eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli bieżącej nad przechowywaniem i zabezpieczeniem broni służbowej w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem nieetatowej grupy rozpoznania minersko–pirotechnicznego;
 13. opracowywanie i aktualizacja systemów i planów alarmowania stanów osobowych Komendy oraz przygotowanie do wprowadzenia wyższych stanów gotowości do działania całej Komendy;
 14. sprawowanie nadzoru w zakresie właściwego funkcjonowania wielokanałowego komputerowego systemu nagrywania rozmów telefonicznych i prowadzonej korespondencji radiowej ze stanowiskiem kierowania Komendy oraz ewentualne udostępnianie danych zainteresowanym podmiotom prawnym do celów procesowych;
 15. wykonywanie zadań przewidzianych dla Miejskiego Punktu Kontaktowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. prowadzenie ewidencji pojazdów usuwanych z drogi na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz holowanych i zabezpieczonych do celów procesowych;
 17. wykonywanie zadań związanych z doprowadzaniem osób, czynności jednorazowych oraz poszukiwań osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 18. nadzorowanie, koordynowanie realizacji zadań w podległych jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie właściwości rzeczowej wydziału.

Z zakresu profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii:

 1. wykonywanie czynności profilaktyczno-wychowawczych i edukacyjno-informacyjnych na rzecz zwiększenia świadomości i poczucia odpowiedzialności mieszkańców w zakresie utrzymania oraz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także aktywnego udziału w podejmowanych w tym kierunku przedsięwzięciach;
 2. rozpoznawanie, ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
 3. wdrażanie i realizacja programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczących dozorów policyjnych;
 5. analiza i diagnoza zagrożeń występujących na terenie powiatu;
 6. opracowywanie i realizacja przedsięwzięć profilaktycznych;
 7.  współpraca z lokalnymi partnerami, podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w ramach przedsięwzięć profilaktycznych;
 8.  nadzorowanie, koordynowanie realizacji działań Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedurze „Niebieskie Karty” w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 9. prowadzenie działań na rzecz prawidłowego realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 10. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z procedurą „Niebieskie Karty”;
 11. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia:

 1. sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz merytoryczna ocena poprawności wniosków sporządzanych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
 3. wnoszenie i popieranie wniosków o ukaranie przed sądem;
 4. wnoszenie środków odwoławczych;
 5. prowadzenie szkoleń dla policjantów Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji z zakresu prawa wykroczeń.

Z zakresu funkcjonowania służby dyżurnej:

 1. zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone zdarzenie;
 2. realizacja zadań zleconych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub dyżurnego Komendy Głównej Policji;
 3. obsługa telegraficznej szyfrowej łączności na kierunku Chełm-Lublin oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony urządzeń i systemów szyfrowych;
 4. wydawanie uprawnionym policjantom broni służbowej i środków łączności bezprzewodowej oraz przyjmowanie tych elementów wyposażenia do depozytu po zakończonej służbie;
 5. organizowanie, kierowanie i koordynacja działań pościgowo-blokadowych;
 6. prowadzenie ochrony obiektu Komendy;
 7. obsługa zgłaszających się do Komendy interesantów poprzez skierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Komendy.

Z zakresu organizacji służby:

 1. analizowanie informacji o występujących, na terenie powiatu zagrożeniach przestępczością i wykroczeniami oraz określanie stref, rejonów i miejsc zagrożenia w celu racjonalnego rozmieszczenia sił i środków, a także nadzorowanie gromadzenia tych informacji w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. sporządzanie analiz, w tym okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w oparciu o wyżej wymienione informacje, w celu ich wykorzystania do sporządzania planów dyslokacji służb prewencyjnych;
 3. realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, realizacja zadań związanych z weryfikacją nowych zagrożeń oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji zagrożeń potwierdzonych, naniesionych na mapę w przydzielonym rejonie służbowym.

Z zakresu zarządzania kryzysowego:

 1. analizowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym terrorystycznego, wobec których niezbędne jest uruchomienie dodatkowych procedur postępowania i wyższych stanów gotowości do działań, działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie;
 2. planowanie, organizowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją policyjnych zabezpieczeń: imprez masowych, sportowych, zgromadzeń publicznych, w tym protestów, pobytu i przejazdu osób podlegających ochronie, a także przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie działania Komendy;
 3. bieżąca obsługa aplikacji PRIM w związku z planowanymi i zakończonymi działaniami Policji;
 4. bieżąca obsługa aplikacji SESPOL w części obejmującej zakres działania Wydziału, w tym, między innymi dotyczących zarządzanych akcji/operacji policyjnych, alarmów ćwiczebnych, ćwiczeń sztabowych, imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
 5. prowadzenie i koordynacja przygotowań Komendy do działań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 6. przygotowywanie i organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu przygotowań obronnych Komendy;
 7. realizacja zadań związanych z udziałem Policji w przygotowaniu szczególnej ochrony obiektów kat. I i II znajdujących się na terenie działania Komendy;
 8. współdziałanie ze Służbą Więzienną, na mocy zawartego porozumienia, w zakresie podejmowania działań w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa Zakładu Karnego w Chełmie;
 9. planowanie, organizacja i koordynowanie działań Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji w wypadkach nadzwyczajnego zagrożenia ludzi lub środowiska naturalnego oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami;
 10. koordynowanie działań w ramach Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji oraz wykonywanie zadań związanych z prawidłowym jego funkcjonowaniem;
 11. przygotowywanie planów ochrony obiektów Komendy.

Z zakresu pracy dzielnicowych:

 1. prowadzenie wszechstronnego rozpoznania terenowego i osób, które mogą stwarzać zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 2. zatrzymywanie osób poszukiwanych;
 3. ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;
 4. współdziałanie z instytucjami i organami administracji samorządowej w celu poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom i zjawiskom kryminogennym;
 5. prowadzenie działań w zakresie ujawniania i zapobiegania demoralizacji nieletnich;
 6. udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym podmiotom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 7. zbieranie informacji i sporządzanie wywiadów na żądanie uprawnionych organów oraz realizacja czynności w ramach diagnozowania zagrożeń i innych problemów społecznych w obsługiwanych rejonach służbowych niezbędnych do opracowania i realizacji „Planów działań priorytetowych”;
 8.  udzielanie pomocy policjantom innych komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób;
 9. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 10. inicjowanie spotkań ze społeczeństwem i uczestniczenie w nich oraz rozwijanie form więzi dzielnicowych z obywatelami w celu angażowania ich do działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z zakresu obsługi systemu monitoringu miasta oraz obsługi informacyjnej Komendy:

 1. prowadzenie bieżącej obserwacji niektórych części miasta, dokonywaną za pomocą bezprzewodowego monitoringu miejskiego, ujawnianie przestępstw, wykroczeń oraz innych zagrożeń dotyczących życia, zdrowia, mienia obywateli i innych obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentowanie tych. czynności na nośnikach elektronicznych;
 2. obsługa informacyjna Komendy w zakresie danych zawartych w policyjnych oraz pozapolicyjnych bazach informatycznych, ścisła współpraca w tym zakresie ze służbą dyżurną Komendy.

 

Wydział Patrolowo-Interwencyjny realizuje następujące zadania:

 1. organizowanie i wykonywanie służby patrolowej i wywiadowczej, celem niedopuszczenia do popełniania przestępstw i wykroczeń na terenie miasta Chełma oraz gmin Chełm, Kamień i Ruda Huta w oparciu o analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, opracowywane dla potrzeb dyslokacji służby;
 2. pełnienie całodobowej służby wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem adekwatnym do realizowanych zadań, zgodnie z dyslokacją służby oraz zadaniami doraźnymi w tym zakresie;
 3. przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw i wykroczeń, a w razie ich zaistnienia podejmowanie stosownych działań, w tym w uzasadnionych przypadkach zatrzymywanie ich sprawców;
 4. w ramach podejmowanych interwencji prowadzenie czynności w zakresie ujawniania, wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców;
 5. podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku otrzymania informacji o fakcie bądź zdarzeniu, zagrażającym bezpieczeństwu osób lub mienia;
 6. zabezpieczanie miejsc zdarzeń zaistniałych na terenie działania Komendy;
 7. przygotowanie i wykorzystanie psów służbowych do działań prewencyjnych i zadań specjalnych;
 8. realizacja zadań w zakresie doprowadzania osób;
 9. czynne zabezpieczenie imprez w tym imprez sportowych oraz imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka;
 10. udział w działaniach Nieetatowego Oddziału Policji na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz prowadzenie prostych form pracy operacyjnej;
 12. doręczanie korespondencji dla sądów, prokuratur oraz innych uprawnionych organów;
 13. współuczestnictwo w prowadzeniu doskonalenia zawodowego, w tym taktyki i techniki interwencji oraz strzelań programowych;
 14. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i innymi instytucjami w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej oraz prowadzenie prostych form pracy operacyjnej;
 15. realizacja zadań wynikających z przepisów przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 16. nadzór nad systemami policyjnymi;
 17. weryfikacja zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wydział Ruchu Drogowego realizuje następujące zadania:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie;
 2. zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych, zaistniałych na terenie powiatu i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych, mających wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;
 3. realizowanie zadań wynikających z programów strategicznych dla obszaru województwa lubelskiego, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach;
 4. dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania Komendy i analiz tematycznych, obejmujących wybrane grupy uczestników ruchu drogowego lub obszary zagrożenia;
 5. formułowanie wniosków, będących podstawą ukierunkowania i organizacji działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach;
 6.  opracowywanie okresowych informacji i ocen skuteczności działań podejmowanych przez Policję na rzecz minimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym;
 7. opracowywanie lokalnych programów poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach lub programów naprawczych, w przypadku ogólnego wzrostu zagrożenia wypadkami lub specyficzną dla danego obszaru kategorią zdarzeń;
 8. określanie na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, obszarów zainteresowania i kierunków działań na rzecz jego poprawy, wyznaczanie zadań dla funkcjonariuszy podległych jednostek organizacyjnych Policji, posterunków Policji i innych komórek organizacyjnych oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonawstwem tych zadań;
 9. bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i wypracowywanie wniosków dotyczących zmian ukierunkowania, form i taktyki pełnienia służby oraz niezbędnego wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez inne komórki organizacyjne Komendy;
 10. organizowanie i koordynowanie działań realizowanych na terenie powiatu w ramach operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie z własnej inicjatywy wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę uczestników ruchu;
 11. realizacja zadań w ramach centralnej i wojewódzkiej koordynacji służby zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie;
 12. udzielanie wsparcia przy realizacji pilotaży VIP i innych zadań wykonywanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, których zasięg obejmuje obszar działania Komendy;
 13. realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń, wypracowanych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa i wykroczenia, zgodnej z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta;
 14. inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz osobami fizycznymi w zakresie inżynierii ruchu drogowego;
 15. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w celu inicjowania działań profilaktyczno-edukacyjnych;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy dyrektorom szkół przy realizacji programów edukacyjnych z zakresu wychowania komunikacyjnego;
 17. upowszechnianie przepisów i zasad ruchu drogowego podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych odbywających się na terenie działania Komendy;
 18. współorganizowanie turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w szkołach podstawowych oraz Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim;
 19. ochrona środowiska naturalnego w obrębie dróg i przyległego terenu poprzez kontrolę stanu technicznego pojazdów w zakresie elementów i urządzeń mających wpływ na środowisko;
 20. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 21. kontrola krajowego oraz międzynarodowego transportu osób i rzeczy na podstawie odrębnych przepisów;
 22. współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie kierowania na badania lekarskie i psychologiczne kierowców na podstawie obowiązujących przepisów;
 23. wydawanie zaświadczeń lub udzielanie informacji dla firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych, powstałych na skutek udziału pojazdu w wypadku, bądź w kolizji drogowej w sytuacji, w której policjant nałożył na sprawcę naruszenia prawomocny mandat karny lub zastosował środek oddziaływania wychowawczego;
 24. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, prowadzenie prostych form pracy operacyjnej w środowisku kierowców i osób związanych z transportem;
 25. nadzór na szczeblu Komendy nad realizacją zadań wynikających z przepisów w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, w zakresie terminowej rejestracji przestępstw i wykroczeń oraz wprowadzaniem kart informacyjnych z sądów i organów dyscyplinarnych do systemu informacyjnego KSIP;
 26. sporządzanie kart Mrd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wobec których funkcjonariusz nałożył na sprawcę naruszenia prawomocny mandat karny, oraz czuwanie nad poprawnością ich sporządzania i terminowe wprowadzenie do systemu informacyjnego KSIP;
 27. rejestracja zdarzeń drogowych w bazie SEWIK, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami, dbałość o terminowość, kompletność oraz poprawność merytoryczną danych wprowadzanych do innych systemów i programów użytkowanych, obsługiwanych i eksploatowanych w wydziale, a także wykorzystywanie wprowadzonych danych do celów analitycznych;

Posterunek Policji w Sawinie oraz Posterunek Policji w Siedliszczu realizują następujące zadania:

W zakresie zadań ogólnych:

 1. zapewnienie mieszkańcom właściwych terytorialnie gmin możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
 2. stworzenie warunków umożliwiających szybszą reakcję Policji na sygnały i zgłoszenia,
 3. współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. przyjmowanie obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów posterunku Policji;

W zakresie zadań służby kryminalnej:

 1. prowadzenie postępowań przygotowawczych o przestępstwa w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 2. prowadzenie czynności sprawdzających,
 3. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 4. realizowanie zadań operacyjno-rozpoznawczych,
 5. wykonywanie czynności związanych z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie i wykroczeniu,
 6. wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej;

W zakresie zadań służby prewencyjnej:

 1. przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
 2. ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 3. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanie przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców,
 5. realizowanie zadań administracyjno-porządkowych,
 6. współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 7. wskazywanie lokalnych zagrożeń i kierunków działań profilaktycznych, inicjowanie, przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej lub współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych;

Wymienione wyżej zadania realizowane są przez:

 • Posterunek Policji w Sawinie obejmujący swym zasięgiem teren działania gmin Sawin oraz Wierzbica,
 • Posterunek Policji w Siedliszczu obejmujący swym zasięgiem teren działania miasta i gminy Siedliszcze.

Zespół do spraw Kontroli realizuje następujące zadania:

 1. realizowanie w imieniu Komendanta kontroli w zakresie wykonywania ustawowych zadań Policji przez komórki organizacyjne Komendy i podległe jednostki organizacyjne Policji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sporządzanie dokumentacji, a także informowanie kierowników komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji o istotnych ustaleniach z przeprowadzonych kontroli;
 2. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych oraz czynności mających na celu ustalenie czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez policjanta lub monitorowania terminowości ich realizacji;
 3. przyjmowanie, rozpatrywanie załatwianie skarg i wniosków oraz petycji, należących do kompetencji Komendanta, monitorowanie i koordynowanie problematyki w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. obsługiwanie interesantów przyjmowanych przez Komendanta i jego Zastępców w sprawach skarg, wniosków i petycji;
 5. współdziałanie z Wydziałem Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz innymi organami kontroli i nadzoru w zakresie działalności Policji.

Zespół Kadr i Szkolenia realizuje następujące zadania:

 1. wdrażanie polityki kadrowej Komendanta;
 2. prowadzenie obsługi kadrowej policjantów i pracowników Komendy;
 3. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 4. opracowanie i aktualizacja regulaminu Komendy;
 5. prowadzenie etatów czasu pokojowego Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz opracowywanie rozkazów organizacyjnych;
 6. współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy w zakresie zabezpieczenia potrzeb etatowych i osobowych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 7. prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji oraz przechowywanie i udostępnianie akt, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 8. monitorowanie terminowości sporządzania opinii służbowych policjantów oraz okresowych ocen pracowników;
 9. prowadzenie dokumentacji urlopowej kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie i jednostek podległych oraz dokumentacji związanej z planowaniem urlopów przez policjantów i pracowników Komendy;
 10. organizacja staży i praktyk zawodowych;
 11. realizacja procedur na polecenie Komendanta, w sprawach zastrzeżonych do decyzji jednostek organizacyjnych Policji wyższego stopnia i współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 12. rozpoznawanie i zgłaszanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie potrzeb szkoleniowych oraz kierowanie policjantów i pracowników Policji na szkolenia;
 13. określanie potrzeb i realizowanie wydatków na zakup prasy i działalność szkoleniowo-sportową;
 14. planowanie i koordynacja organizacji szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego;
 15. realizowanie wstępnego etapu i koordynowanie dalszego przebiegu adaptacji zawodowej policjantów;
 16. prowadzenie naboru na stanowiska pracownicze oraz udzielanie informacji osobom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji;
 17. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji w zakresie polityki kadrowej i szkoleniowej;
 18. zaopatrywanie Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji w pieczęcie i stemple służbowe oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli;
 19. sporządzanie zgłoszeniowych dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących policjantów i pracowników Policji powiatu i przesyłanie tych dokumentów w formie elektronicznej do płatnika składek, to jest Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 20. obsługa systemów i programów informatycznych wspomagających pracę zespołu,
 21. sporządzanie miesięcznych meldunków i sprawozdań dla potrzeb komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 22. przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie oraz nadawaniem orderów, odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych;
 23. ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych pracowników Policji Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji.

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej realizuje następujące zadania:

 1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej;
 2. realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
 3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
 5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
 6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 2.  bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3.  udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 4.  sporządzanie i przedstawianie Komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5.  doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6.  przedstawienie Komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 7.  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 8.  współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 9.  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 10.  realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;

Wydział Wspomagający realizuje następujące zadania:

W zakresie spraw prezydialnych:

 1. obsługa kancelaryjna kierownictwa Komendy;
 2. rejestrowanie wpływającej korespondencji i przekazywanie do poszczególnych komórek Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. kompletowanie, rejestrowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie przepisów jawnych wydawanych przez jednostki nadrzędne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W zakresie gospodarki finansowej:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 2. dokonywanie w ramach upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie wydatków okolicznościowych i reprezentacyjnych:
 3. sporządzanie wykazów dodatkowych należności z tytułów:
 • zwrot kosztów stawiennictwa świadka,
 • należności za okazania,
 • zwrot kosztów podróży służbowych,
 • ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdu w celu odwiedzenia rodziny,
 • zryczałtowanego równoważnika na pokrycie kosztów przejazdu w czasie szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby,
 • równoważnika w zamian za wyżywienie w naturze,
 • ryczałtu na wyżywienie psów służbowych,
 • gratyfikacji urlopowych dla policjantów,
 • przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na odległość 1000 kilometrów lub zwrotu poniesionych raz w roku kosztów tego przejazdu;
 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym, między innymi faktur i rachunków za:
 • koszty badań osób zatrzymanych do celów procesowych,
 • opinie i ekspertyzy sporządzane przez biegłych,
 • tłumaczenia wykonywane przez uprawnione podmioty;
 1. prowadzenie gospodarki mandatowej;
 2. przygotowywanie dokumentacji związanej z przyjęciem darowizn finansowych oraz rzeczowych przez Komendę oraz ich rozliczanie;
 3. prowadzenie postępowań szkodowych oraz ewidencjonowanie szkód w rejestrze;
 4. realizacja zadań dotyczących nawiązek zasądzanych na rzecz Komendy;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. prowadzenie ewidencji ponoszonych wydatków z tytułu badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję oraz pobrania krwi do badań laboratoryjnych.

W zakresie gospodarki materiałowo-technicznej i zaopatrzenia:

 1. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów – udzielanie wydziałom zaopatrującym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia i wyłonienia wykonawców zamówienia oraz zawarcia umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych, będących w użytkowaniu Komendy oraz uzgadnianie stanów ilościowych z ewidencją główną prowadzoną przez wydziały zaopatrujące Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 3. wykonywanie czynności związanych z prawidłowym oznakowaniem mienia Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją tego mienia;
 4. organizowanie i uczestniczenie w przygotowaniu materiałów do inwentaryzacji, klasyfikacji i wybrakowania sprzętu oraz wyposażenia Komendy;
 5. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz przekazywanie ich do właściwego wydziału zaopatrującego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, celem realizacji płatności;
 6. przestrzeganie terminów wzorcowania i legalizacji sprzętu techniki specjalnej, a także wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem tego sprzętu do przeglądów serwisowych, wzorcowania i legalizacji;
 7. prowadzenie podręcznego magazynu druków i materiałów biurowych oraz formularzy akcydensowych;
 8. rozliczanie należności za wyżywienie (zgodnie z zawartą umową) osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy;
 9. naliczanie należności i sporządzanie list na wypłatę równoważników w zamian za wyżywienie w naturze dla policjantów oraz na wypłatę ryczałtów na wyżywienie psów służbowych;
 10. prowadzenie ewidencji wydanych napojów oraz pomiaru temperatury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. prowadzenie zgodnej z właściwością rzeczową gospodarki odpadami wytworzonymi w Komendzie;
 12. organizowanie pracy konserwatorom i sprzątaczkom Komendy;
 13. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 14. sprawowanie nadzoru nad mieniem oraz prawidłowe powierzanie mienia kierownikom komórek organizacyjnych Komendy na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 15. aktualizacja danych do tabel należności sporządzanych przez wydziały zaopatrujące Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie sprzętu i wyposażenia służbowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 16. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem podsystemu Płace SWOP oraz wykonywanie zadań zgodnie z przyznanymi uprawnieniami w modułach działających w ramach SWOP;
 17. sporządzanie wniosków, porozumień, umów, aktów darowizn, a także sprawozdań z otrzymanych darowizn;
 18. planowanie i składanie do wydziałów zaopatrujących Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapotrzebowań rocznych, kwartalnych lub doraźnych na materiały i sprzęt oraz ich odbiór i dystrybucja na komórki organizacyjne Komendy i podległe jednostki organizacyjne Policji.

W zakresie administracji nieruchomości i gospodarki mieszkaniowej:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania: równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe policjantom jednostki oraz sporządzanie (w programie płacowym) do wpłaty list/wykazów dodatkowych należności z tytułu: równoważnika za brak i za remont lokalu mieszkalnego oraz przyznanej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla policjantów;
 2. prowadzenie postępowań w sprawach mieszkaniowych w pierwszej instancji: postępowania wyjaśniające oraz postępowania związanego ze złożeniem odwołania od decyzji Komendanta;
 3. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przyznania, odmowy przyznania, zwrotu oraz zmieniających wysokość przyznanych równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Policji;
 4.  przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania i zwrocie pomocy finansowej;
 5. sporządzanie list oraz dokumentów w systemie SWOP stanowiących podstawę do wypłaty równoważników pieniężnych oraz pomocy finansowej;
 6. sporządzenie informacji z zakresu gospodarki mieszkaniowej;
 7. prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymanie obiektów w stanie technicznej sprawności;
 8. w przypadku zawierania przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie umów cywilnoprawnych na świadczenie usług serwisu instalacji i urządzeń zamontowanych w obiektach Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, przygotowywanie informacji niezbędnych do zawarcia stosownej umowy;
 9. ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji i remontu obiektów Komendy podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz sporządzanie i przesyłanie do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapotrzebowania na zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zaplanowanych prac;
 10. prowadzenie postępowań o charakterze awaryjnym w oparciu o przepisy Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 11. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 12. sporządzanie i przesyłanie do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapotrzebowania na zakupy materiałów niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac remontowych, wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów;
 13. dokonywanie kontroli stanów liczników (energii cieplnej, gazowych, elektrycznych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych oraz prowadzenie stosownej ewidencji i przekazywanie danych do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zgodnie z ustalonymi terminami;
 14. współpraca z Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie wykonywanych robót budowlanych na terenie działania Komendy;
 15. realizacja umów na wykonywanie usług oraz dostaw poprzez koordynację terminów wykonywania usług/dostaw, nadzór nad prawidłową realizacją usług/dostaw, analizę sporządzonej dokumentacji z wykonanych usług/dostaw, sprawdzenie poprawności wystawionych faktur;
 16. przygotowywanie informacji niezbędnej do zawarcia stosownej umowy;
 17. ustalanie szacunkowej stawki metra kwadratowego obowiązującej na terenie powiatu, niezbędnej do ustalenia kosztów wynikających z zawartych umów;
 18. przygotowywanie i sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych nieruchomości wynajętych, wydzierżawionych, użyczonych;
 19. niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie informacji o konieczności rozwiązania (zmiany) istniejącego stosunku cywilno–prawnego;
 20. sporządzanie dokumentacji dotyczącej opłat z tytułu ochrony środowiska;
 21. sprawdzanie i podpisywanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur oraz innych dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z uwzględnieniem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, w celu poprawnego ich opisania i przekazanie ich do właściwego wydziału merytorycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w terminie umożliwiającym terminową płatność.

W zakresie gospodarki transportowej:

 1. wystawianie i ewidencjonowanie zleceń wykonania usług technicznych i napraw użytkowanego sprzętu transportowego;
 2. dokonywanie doraźnych zakupów materiałów konserwacyjno-remontowych oraz usług związanych z naprawą i obsługą pojazdów służbowych, zgodnie z przepisami regulującymi zamówienia publiczne, wewnętrznymi uregulowaniami oraz zgodnie z zawartymi przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie umowami;
 3. rozliczanie usług z zakresu holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych;
 4. prowadzenie ewidencji wydatków wynikających z realizacji umów zawartych dla Komendy oraz rejestrów awaryjnych zakupów usług i materiałów oraz sporządzanie comiesięcznych zestawień w tym zakresie;
 5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji sprzętu transportowego, zużycia materiałów pędnych i smarów, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych Policji;
 6. przeprowadzanie bieżących kontroli wywiązywania się policjantów z realizacji obowiązków wynikających z zasad eksploatacji sprzętu transportowego (sprawdzanie stanu technicznego i czystości pojazdów służbowych);
 7. powierzanie pojazdów i innego sprzętu transportowego policjantom i pracownikom do eksploatacji w ramach przydzielonego Komendzie taboru, po uprzednim zapoznaniu ich z przepisami dotyczącymi eksploatacji sprzętu transportowego w Policji i instrukcją obsługi przydzielanego sprzętu;
 8.  prowadzenie rozliczeń pojazdów oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych w zakresie przebiegów oraz zużycia materiałów pędnych i smarów przez środki transportu przydzielone Komendzie;
 9. kontrolowanie bieżącego zużycia materiałów pędnych i smarów przez pojazdy służbowe i inny sprzęt transportowy, eksploatowany w Komendzie;
 10. prowadzenie magazynu podręcznego akcesoriów i materiałów pędnych i smarów oraz prowadzenie niezbędnej w tym zakresie ewidencji;
 11. monitorowanie napraw pojazdów służbowych oraz sprawdzanie zgodności świadczonych usług z zawartymi umowami.

W zakresie łączności:

 1. organizowanie, rozwijanie oraz utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności policyjnej na terenie odpowiedzialności Komendanta;
 2. eksploatowanie i techniczne utrzymanie w stałej gotowości urządzeń oraz systemów łączności policyjnej w koordynacji z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 3. dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, serwisowania, nieskomplikowanych napraw i okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności;
 4. zgłaszanie do Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie potrzeb w zakresie wykonywania konserwacji masztów antenowych i ich uziemień piorunochronnych oraz uziemień ochronnych radiotelefonów stacjonarnych;
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności będących na wyposażeniu Komendy, łączy dzierżawionych i aparatów telefonicznych włączonych do sieci telefonicznych innych operatorów oraz telefonów sieci komórkowych;
 6. zgłaszanie do Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zapotrzebowania na sprzęt łączności do działań doraźnych;
 7. organizowanie łączności w działaniach operacyjnych;
 8. prowadzenie kontroli poprawności wykorzystania przydzielonych środków łączności oraz bieżące szkolenie i instruowanie o sposobie ich użytkowania;
 9. współdziałanie z operatorami publicznych sieci telekomunikacyjnych świadczących usługi dla Komendy;
 10. administrowanie Wielokanałowym Systemem Nagrywania Rozmów Telefonicznych i Radiowych, obsługujące służbę dyżurną Komendy;
 11. wykonywanie zadań określonych przez Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, związanych z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych na terenie powiatu.

W zakresie informatyki:

 1. realizacja zadań zlecanych przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatyki;
 2. zapewnienie obsługi techniczno-administracyjnej sprzętu informatycznego eksploatowanych systemów dla Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie eksploatacji zasobów informatyki w odniesieniu do: urządzeń, oprogramowania, systemów, struktury sieci, rozbudowy, napraw, zasad korzystania z zasobów informatyki, naruszenia zasad bezpieczeństwa, i tym podobnych;
 4. współpraca z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie zapewnienia prawidłowego działania urządzeń i systemów do poziomu Komendy;
 5. przeprowadzanie lub zlecanie konserwacji i diagnostyki zasobów informatyki, zlecanie naprawy uszkodzonego sprzętu informatycznego i elementów sieci, w miarę możliwości i kompetencji, dokonywanie napraw we własnym zakresie;
 6. nadzorowanie oraz wykonywanie prac instalacyjno-montażowych w zakresie informatyki we współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 7. zarządzanie zasobami informatyki Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, administrowanie zainstalowanymi systemami operacyjnymi, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
 8. zarządzanie siecią teleinformatyczną PSTD do poziomu węzła miejskiego, zapewnienie całodobowej ciągłości pracy sprzętu i systemów informatycznych oraz prawidłowości transmisji do i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, włącznie z podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 9. instalowanie, konfiguracja i utrzymanie w sprawności znakowych i graficznych, stacjonarnych i mobilnych stanowisk pracy, zarówno tych, stanowiących terminale policyjnego systemu informatycznego, jak i będących wydzielonymi stanowiskami roboczymi lub stanowiskami dostępowymi do sieci Internet;
 10. zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania i uzyskiwania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji oraz wykonywanie pozostałych czynności administracyjno-technologicznych wynikających z obsługi tych systemów;
 11. administrowanie systemami i aplikacjami o szczególnym przeznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi do nich procedurami;
 12. zarządzanie dostępem do sieci Internet, w zakresie działania Komendy i docelowo podległych jednostek organizacyjnych Policji;
 13. nadzorowanie bezpieczeństwa systemów informatyki;
 14. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej;
 15. nadzorowanie działania poczty elektronicznej i internetowej oraz konfiguracja kont użytkowników;
 16. obsługa techniczna systemu monitorującego korzystanie ze stref dostępowych na terenie Komendy, wprowadzanie kart do systemu, zgodnie z nadanymi użytkownikom uprawnieniami.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, w tym wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 3. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie postępowań:
 • sprawdzających lub kontrolnych wobec policjantów i pracowników Komendy oraz podległych jednostek organizacyjnych Policji,
 • sprawdzających wobec kandydatów do służby/pracy;
 1. prowadzenie procedury wydania upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
 2. prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 3. opracowywanie decyzji wewnętrznych i procedur regulujących funkcjonowanie pionu ochrony oraz decyzji w sprawie zniesienia lub zmiany klauzuli tajności w ramach przeglądów dokumentów niejawnych;
 4. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 5. prowadzenie Kancelarii Tajnej;
 6. prowadzenie Składnicy Akt;
 7. przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierownictwa Komendy oraz udostępnianie uprawnionej osobie w celu dokonania analizy;
 8. wykonywanie zadań przewidzianych dla placówki Poczty Specjalnej na rzecz uprawnionych podmiotów;
 9. nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, w tym wykonywanie zadań przewidzianych dla inspektora ochrony danych.

 

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony